За нас

 

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД е холдингово дружество, интересите на което са насочени към производството и пазара на стоителни материали. В структурата на компанията влизат дружествата: БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ГРУПА АД, БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА СОФИЯ ООД, БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА БУРГАС ООД, дейността на които е съсредоточена в производството и пакетирането на висококачествен портланд цимент.

Собственост на дружеството е бранда DEKEN, под който на територията на страната е изградена верига от складове за стоителни материали. Наличието на повече от 100 склада и магазина е сериозна гаранция за упсех не само на групата, но и на производители и бизнес представителства, чиито интереси са насочени към българския пазар.

В основни за строителството категории , във веригата се предлагат продукти под марка DEKEN, които с качеството си гарантират удовлетвореността на клиента. За това свидетелства и търсенето на продуктите, извън територията на страната. DEKEN успешно се налага в страни като: Македония, Сърбия , Гърция и др.

Високият технически и кадрови потенциал на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД я прави отличен контрагент за участие в големи инфраструктурни и строителни проекти, като тясната й специализация в довършителната работа я отличава като надежден партньор, гарантиращ успех. БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД е динамична и отворена бизнес структура, която дава възможност на производители и търговци, които споделят нейните принципи, да станат част от нея.

АКЦИИ:

Акциите на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД са само един клас – поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите (ОСА), право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени.

АКЦИОНЕРИ:

Акциите на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД са разпределени между 15 юридически и физически лица. Дружеството е с едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.

ОСА:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е един от управителните органи на БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД. ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. ОСА се провежда най-малко веднъж годишно. Това е редовното годишно ОСА, на което се отчитат резултатите за изтеклата отчетна година и се поставят цели и задачи за следващата.